Algemene Voorwaarden

Artikel 1 Definities
In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Opdrachtgever: de partij die de opdracht geeft
Opdrachtnemer: Esther Mekkelholt

Artikel 2 Toepasselijkheid
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer, behoudens afwijkende afspraken tussen partijen die schriftelijk of digitaal zijn vastgelegd en door beiden zijn bevestigd.
2.2 Als de Opdrachtgever de opdrachtbevestiging waarop naar deze algemene voorwaarden is verwezen zonder commentaar aanvaardt, geldt dit als instemming met de toepassing van de algemene voorwaarden van Opdrachtnemer.
2.3 De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.4 Mocht een bepaling van deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, dan zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven.
2.5 Onduidelijkheden over de inhoud van de voorwaarden, of situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, moeten worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
2.6 Opdrachtnemer is gerechtigd de algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. De invloed van grote inhoudelijke wijzigingen wordt altijd met de Opdrachtgever besproken.
2.7 Deze algemene voorwaarden zullen ook tegenover Opdrachtgever gelden voor eventuele derden die de Opdrachtnemer inschakelt voor de uitvoering van de opdrachten.

Artikel 3 Totstandkoming van de overeenkomst
3.1 Offertes en aanbiedingen van Opdrachtnemer zijn altijd vrijblijvend en hebben een geldigheidsduur van 1 (één) maand na verzending.
3.2 De overeenkomst komt tot stand op het moment dat door de Opdrachtgever schriftelijk of digitaal is ingestemd met de ongewijzigde offerte of aanbieding of zoveel eerder als partijen feitelijk beginnen met de uitvoering van de overeenkomst. In geval van wijzigingen in de offerte of aanbieding komt de overeenkomst pas tot stand op het moment dat Opdrachtnemer de wijziging schriftelijk of digitaal bevestigt.
3.3 Opdrachtnemer kan niet aan haar offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3.4 De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard, inhoud of strekking van de opdracht voortvloeit dat deze voor bepaalde tijd is aangegaan. Een afgesproken termijn voor het leveren van een dienst door Opdrachtnemer wordt nooit beschouwd als een fatale termijn, maar slechts als een richtlijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Een afgesproken termijn begint te lopen op het moment dat Opdrachtgever alle gevraagde informatie aan Opdrachtnemer heeft verstrekt.

Artikel 4 Verplichtingen Opdrachtnemer
4.1 Opdrachtnemer voert haar werkzaamheden uit naar beste inzicht en vermogen en spant zich in om bij de uitvoering van de opdracht het voor de Opdrachtgever beste resultaat te behalen. Opdrachtnemer heeft een inspanningsverplichting, maar kan niet instaan voor het bereiken van een beoogd resultaat of rechtsgevolg.
4.2 Opdrachtnemer is gerechtigd om, na overleg met de Opdrachtgever, voor de uitvoering van de opdracht derden in te schakelen.
4.3 Opdrachtnemer kan pas meer werkzaamheden dan waartoe opdracht werd verstrekt verrichten en aan Opdrachtgever in rekening brengen als Opdrachtgever hiertoe toestemming verleent.
4.4 Deze algemene voorwaarden zullen ook tegenover Opdrachtgever gelden voor eventuele derden die Opdrachtnemer inschakelt voor de uitvoering van de opdrachten.

Artikel 5 Verplichtingen Opdrachtgever
5.1 Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens hem aan Opdrachtnemer verstrekte gegevens en informatie. Eventuele kosten om informatie of gegevens te verzamelen zijn voor rekening van Opdrachtgever.
5.2 Opdrachtgever is gehouden nieuwe informatie welke voor de uitvoering van de overeenkomst op enige wijze van belang kan zijn, direct ter kennis van Opdrachtnemer te brengen.

Artikel 6 Honorarium
6.1 Tenzij anders bepaald in de offerte of aanbieding, is het honorarium van Opdrachtnemer niet afhankelijk van de uitkomst of het resultaat van de werkzaamheden.
6.2 Tenzij anders vermeld in de offerte en aanbieding zijn de door Opdrachtnemer genoemde tarieven exclusief BTW en exclusief reis- en overige kosten.
6.3 Bij vergoedingen welke gebaseerd zijn op een uurtarief wordt voor zover mogelijk vooraf een inschatting gemaakt van het aantal aan de opdracht te besteden uren, gemaakt op basis van ervaring en door Opdrachtgever geschetste feiten en omstandigheden.

Artikel 7 Facturering en betaling
7.1 De werkzaamheden worden in beginsel maandelijks achteraf in rekening gebracht. Indien een totaalprijs is afgesproken vindt facturering, tenzij anders bepaald in de offerte of aanbieding, plaats uiterlijk 3 (drie) maanden nadat de overeenkomst is aangegaan.
7.2 Betaling door Opdrachtgever vindt, zonder aftrek, korting of verrekening, plaats binnen 14 (veertien) dagen na factuurdatum op een door Opdrachtnemer aan te wijzen bankrekening.
7.3 Als betaling niet binnen de overeengekomen termijn plaatsvindt, is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en heeft Opdrachtnemer recht op vergoeding van de wettelijke rente vanaf de vervaldag tot de datum waarop het verschuldigde bedrag helemaal is voldaan.
7.4 Alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die Opdrachtnemer maakt als gevolg van niet-nakoming door Opdrachtgever, komen ten laste van de Opdrachtgever.
7.5 Indien een factuur van Opdrachtnemer niet, niet tijdig, of niet volledig door Opdrachtgever is voldaan, is Opdrachtnemer gerechtigd de diensten ten behoeve van Opdrachtgever op te schorten. Dit geldt eveneens voor andere opdrachten die op dat moment door Opdrachtnemer voor Opdrachtgever worden uitgevoerd.

Artikel 8 Geheimhouding
8.1 Partijen zijn verplicht tot geheimhouding tegenover derden ten aanzien van informatie die vertrouwelijk van aard is.
8.2 Opdrachtgever zal de inhoud van adviezen en correspondentie niet openbaar maken tenzij Opdrachtnemer hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft verleend.
8.3 Verplichtingen uit dit artikel blijven onverkort van toepassing na beëindiging van de overeenkomst.

Artikel 9 Klachten
9.1 Klachten met betrekking tot de verrichte werkzaamheden of de factuur moeten binnen 14 (veertien) dagen schriftelijk of digitaal kenbaar worden gemaakt aan Opdrachtnemer.
9.2 In geval van een terechte klacht heeft Opdrachtnemer de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte honorarium of het zonder verdere kosten verbeteren of opnieuw uitvoeren van de afgekeurde werkzaamheden.

Artikel 10 Aansprakelijkheid
10.1 De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is beperkt tot hetgeen uit dit artikel blijkt.
10.2 Opdrachtnemer is slechts aansprakelijk voor schade als gevolg van een tekortkoming in de uitvoering van de opdracht voor zover deze tekortkoming het gevolg is van een gebrek aan zorgvuldigheid die in redelijkheid van haar mocht worden verwacht, dan wel van opzet of grove schuld.
10.3 Opdrachtnemer is nooit aansprakelijk voor schade die (mede) het gevolg is van onjuiste, onvolledige of te laat verstrekte informatie door de Opdrachtgever.
10.4 De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is altijd beperkt tot ten hoogste het bedrag dat uit hoofde van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van ondernemer zal worden uitgekeerd.
10.5 Als om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de in het vorige artikellid genoemde verzekering plaatsvindt, is de aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag dat de Opdrachtnemer in de voorgaande 4 (vier) maanden in rekening heeft gebracht.
10.6 In het geval van overmacht is Opdrachtnemer nooit aansprakelijk.
10.7 De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is beperkt tot directe schade en strekt zich niet uit over indirecte schade waaronder gevolgschade, gemiste inkomsten en gemiste winst, vermogensschade, gemiste besparingen, geleden verlies en schade door bedrijfsstagnatie.
10.8 Opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor fouten van de ten behoeve van Opdrachtgever ingeschakelde derden.
10.9 Bij de uitvoering van een opdracht mag Opdrachtnemer mede één of meer personen betrekken die niet direct of indirect aan Opdrachtnemer zijn verbonden. Een tekortschieten van zulk een persoon kan alleen aan Opdrachtnemer worden toegerekend, indien Opdrachtgever aantoont dat de keuze van Opdrachtnemer voor deze persoon niet zorgvuldig is geweest.
10.10 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor het verloren gaan of tenietgaan van bescheiden tijdens vervoer of verzending per post en de gevolgen die hieruit voortvloeien.

Artikel 11 Opzegging
11.1 Overeenkomsten kunnen tussentijds worden opgezegd met instemming van Opdrachtnemer en in overeenstemming met hetgeen in dit artikel is bepaald.
11.2 Opdrachtnemer behoudt bij tussentijdse opzegging aanspraak op betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden, waarbij aan Opdrachtgever, voor zover mogelijk, de voorlopige resultaten van het tot dan toe verrichte werk ter beschikking zullen worden gesteld.
11.3 In geval van liquidatie, (aanvraag van) surseance van betaling of faillissement, beslaglegging ten laste van Opdrachtgever, staat het Opdrachtnemer vrij om de overeenkomst direct met onmiddellijke ingang op te zeggen, zonder enige verplicht aan de zijde van Opdrachtnemer tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. Rechterlijke tussenkomst of ingebrekestelling is hiervoor niet vereist. De vorderingen van Opdrachtnemer op Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 12 Toepasselijk recht
12.1 Op alle overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer is slechts Nederlands recht van toepassing.
12.2 Opdrachtgever en Opdrachtnemer zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich ten uiterste hebben ingespannen het geschil in onderling overleg te beslechten.
12.3 Tenzij de wet hiervan dwingend afwijkt is de rechterlijke instantie in het arrondissement van de vestigingsplaats van Opdrachtnemer bevoegd kennis te nemen van geschillen.

Artikel 13 Slotbepaling
13.1 Van toepassing is die versie van de algemene voorwaarden zoals die bij de totstandkoming van de overeenkomst zijn verstrekt.